Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Wijze van besmetting

Type document/artikel

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 18 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Opzet HIV/HCV spreekuur voor druggebruikers

Co-infectie HIV/HCV is een nieuwe uitdaging op het vlak van zorg en preventie. Al langere tijd werd deze dubbelinfectie gezien onder intraveneus druggebruikers door overdracht via besmette naalden. Terwijl seksuele overdracht van hepatitis C als weinig voorkomend wordt omschreven, verspreidt hepatitis C zich sinds enkele jaren in snel tempo onder mannen die seks hebben met mannen met hiv.

Lees verder

Preventie verticale transmissie hepatitis B

Sommige verloskundigen krijgen er regelmatig mee te maken, anderen incidenteel of vrijwel nooit: een zwangere waarbij de HBsAg positief blijkt te zijn in de zwangerschapsscreening. Overdracht van het hepatitis B virus naar de baby wordt verticale transmissie genoemd. Het is dan belangrijk dat maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de pasgeborene besmet wordt met hepatitis B-virus, maar ook dat de zwangere de juiste (medische) zorg krijgt: Tijdige verwijzing van de zwangere naar de huisarts en medisch specialist (indien HBeAg positief is);Voorkomen dat de pasgeborene besmet raakt door toediening HBIg na de bevalling gevolgd door vaccinatie. Bij een hoge HBV virale load kan de zwangere in de laatste maanden behandeld worden om de virale load te verlagen zodat de kans op besmetting verkleind wordt;Zorg dragen dat de tijdens, maar ook na de bevalling de juiste medische zorg krijgt. Risico op besmetting wordt verkleind door immunisatie en vaccinatie van pasgeborenen. Toediening antistoffen: De verloskundig zorgverlener zorgt voor toediening van hepatitis B-immunoglobuline (HBIg) binnen 2 uur na de geboorte. Vaccinatie: Binnen 48 uur na de geboorte krijgt het kind de eerste toediening van hepatitis B-vaccin (HB hepatitis b -vaccin). Het HB-vaccin wordt bij voorkeur gelijktijdig met het HBIg toegediend, maar wel in het andere been. Omdat bij kinderen van hepatitis B-draagsters sprake is van post-expositieprofylaxe en niet van preventie als zodanig, is het extra belangrijk

Lees verder

Hepatitis C behandeling van actieve druggebruikers

In december 2004 is op de GGD Amsterdam een project gestart waar druggebruikers met chronische hepatitis C behandeld kunnen worden.Deze behandeling vindt plaats in nauwe samenwerking met de afdeling MDL (maag-, darm-, en leverziekten) van het AMC (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), de afdeling Psychiatrie van het AMC en de methadon verstrekkende poliklinieken MGGZ (Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg) en de afdeling Onderzoek van de GGD Amsterdam.Dit project, de Buitenpolikliniek GGD/AMC studie, is succesvol. Aan ongeveer 500 druggebruikers van de Amsterdamse Cohort Studies is Hepatitis C screening aangeboden: 449 druggebruikers zijn getest waarbij 183 chronische HCV infecties werden vastgesteld. Personen met chronische hepatitis C wordt aanvullend medisch en psychiatrisch onderzoek in het AMC aangeboden.Een speciale onderzoeksverpleegkundige begeleidt cliënten voor onderzoek naar het AMC en motiveert deelnemers tot het nakomen van afspraken. Powerpointpresentatie van Mw. drs. C.E.A. Lindenburg, hoofd Onderzoeksuitvoering en Behandeling cluster Infectieziekten, GGD Amsterdam ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Bijwerkingen PEG-interferon alfa-2a

Bijwerkingen van PEG-interferon alfa-2a zoals anorexie, depressie, slapeloosheid, misselijkheid, hoest, diarree, verminderde concentratie, huidaandoeningen, rillingen, pijn, etc. komen vaak voor.

Lees verder

PEG-interferon alfa-2a waarschuwingen

Peginterferon-α-2a (Pegasys) is niet onderzocht bij patiënten met gedecompenseerde cirrose. Er is geen ervaring bij patiënten jonger dan 18 jaar.Voorzichtigheid is geboden bij chronisch obstructieve longaandoeningen en/of diabetes mellitus, ketoacidose, stollingsstoornissen, ernstige myelosuppressie en bij reeds bestaande psoriasis.In zeldzame gevallen kan zich een schildklierafwijking ontwikkelen. Vóór behandeling de TSH-spiegels controleren en behandeling pas starten indien deze spiegels binnen de normale grenzen liggen. Vóór de behandeling dienen standaard bloedbeeld, elektrolyten, leverenzymen, eiwitspectrum, serumbilirubine en creatinine te worden bepaald en op gezette tijden herhaald.Bij optreden van acute overgevoeligheidsreacties of ernstige effecten op het centrale zenuwstelsel (depressie, zelfmoordgedachten of -pogingen) de behandeling staken.Bij een reeds bestaande psychiatrische aandoening (ernstige depressie) of een voorgeschiedenis ervan de behandeling met peginterferon-α alleen starten als de behandeling van de psychiatrische verzekerd is en vervolgens deze patiënten nauwgezet controleren. Wanneer symptomen aanhouden of verergeren de behandeling met peginterferon-α staken. Patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, myocardinfarct en/of voorgaande of bestaande ritmestoornissen vereisen een nauwgezette controle. Bij hartaandoeningen dient routinematig een ecg te worden gemaakt.Vruchtbare vrouwen dienen tijdens de behandeling doeltreffende anti

Lees verder

Entecavir bijwerkingen

De volgende bijwerkingen van entecavir zijn beschreven:Zeer vaak: hoofdpijn (niet eerder behandelde patiënten). Vaak: hoofdpijn (lamivudine refractair) misselijkheid, braken, diarree, dyspepsie, duizeligheid, slaapstoornissen en vermoeidheid.Afwijkende laboratoriumwaarden zoals verhoogde ALAT-, amylase-, en lipasespiegels, verhoogd totaal bilirubinegehalte, verlaagde albuminespiegels en verlaagd aantal trombocyten zijn gemeld.Exacerbaties van hepatitis tijdens de behandeling zijn waargenomen. Hierbij zijn verhogingen van de ALAT spiegels waargenomen, geassocieerd met een daling van de virale belasting. Acute exacerbaties van hepatitis B zijn gemeld bij patiënten die zijn gestopt met de behandeling van entecavir.Verder is huiduitslag gemeld.

Lees verder

Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik van entecavir

Bij chronische hepatitis B kunnen spontane exacerbaties optreden gekenmerkt door kortstondige verhogingen van serum-ALAT. Tijdens de behandeling met entecavir is dit gemiddeld vier tot vijf weken na aanvang van de behandeling waargenomen. Tijdens de behandeling patiënten met cirrose nauwlettend controleren.

Lees verder

Contra-indicaties van ribavirine

Ribavirine is gecontra-indiceerd bij patienten met een voorgeschiedenis van ernstige hartaandoeningen tijdens de afgelopen zes maanden, hemoglobinopathieën, ernstige debiliterende ziekten, waaronder chronische nierinsufficiëntie of een creatinineklaring < 50 ml/min.

Lees verder

Bijwerkingen van ribavirine

De volgende bijwerkingen van ribavirine zijn beschreven: Zeer vaak (> 10%): anemie, anorexie, depressie, slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, verminderde concentratie, hoest, dyspneu, diarree, misselijkheid, buikpijn, alopecia, dermatitis, pruritus, droge huid, myalgie, artralgie, pyrexie, rillingen, pijn, asthenie, vermoeidheid, reactie op de injectieplaats, prikkelbaarheid. Vaak (1-10%): infectie van de bovenste luchtwegen, bronchitis, orale candidiasis, herpes simplex, trombocytopenie, lymfadenopathie, hypo-, hyperthyroïdie, stemmingsverandering, emotionele stoornissen, angst, agressie, nervositeit, verminderd libido, verminderd geheugen, syncope, zwakte, migraine, hypo-esthesie, hyperesthesie, paresthesie, tremor, smaakstoornis, nachtmerries, slaperigheid, troebel zien, oogpijn, oogontsteking, xeroftalmie, vertigo, oorpijn, tachycardie, palpitaties, perifeer oedeem, opvliegers. Inspanningsdyspneu, neusbloeding, nasofaryngitis, sinuscongestie, nasale congestie, rinitis, keelpijn, braken, dyspepsie, dysfagie, mond ulceratie, tandvleesbloeding, glossitis, stomatitis, flatulentie, obstipatie, droge mond. Uitslag, toegenomen zweten, psoriasis, urticaria, eczeem, huidaandoening, lichtgevoeligheidsreactie, nachtelijk zweten, rugpijn, artritis, spierzwakte, botpijn, pijn in de hals, pijn in de skeletspieren, spierkramp, impotentie, pijn op de borst, influenza-achtige aandoening, malaise, lethargie, opvliegers, dorst, gewichtsafname.

Lees verder

Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik van ribavirine

Voor starten van de behandeling met ribavirine standaard hematologische testen en routine bloedonderzoek (telling totaal aantal bloedcellen en leukocytaire formule, bloedplaatjes, elektrolyten, serumcreatinine, leverfunctietesten, urinezuur) uitvoeren. Deze bepalingen ten minste herhalen na twee en vier weken behandeling.

Lees verder
Vorige pagina